Κανονισμός Λειτουργίας


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

«ΓΕΛΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ»

Προοίμιο
Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης «Γέλα Χαμογέλα» αποσκοπεί:
στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών,
στην προαγωγή των δεξιοτήτων τους,
στην ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών
στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 2 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Γέλα Χαμογέλα» είναι Μονάδα
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 5-12 ετών. Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται
και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Σκοπός μας είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό
διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων
καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων, ειδικότερα των μονογονεϊκών οικογενειών και των
μητέρων που συνήθως είναι εκείνες που επιφορτίζονται με την φροντίδα των παιδιών.
Πλέον των σκοπών ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις
που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:
α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,
β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και
εκφοβισμού,
γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,
δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,
ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,
στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής
διατροφής,
ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.
Παράλληλος στόχος του Κ.Δ.Α.Π. είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των
φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας. Στην κοινωνική αποστολή του Κ.Δ.Α.Π.
εντάσσεται και η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των
σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.(ΦΕΚ Β΄ 2332/2-6-2021)
Το Κ.Δ.Α.Π μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής
κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών
τους.

Άρθρο 3 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Κ.Δ.Α.Π «Γέλα Χαμογέλα» για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτός
περιγράφεται παραπάνω, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την
ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας σ’ ένα ασφαλές και υγιεινό
περιβάλλον,
Υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας και σωματικών δραστηριοτήτων,
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,

Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες, όποτε και όπου χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας ή ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα τις ώρες λειτουργίας του ΚΔΑΠ να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης χωρισμένα σε ομάδες με βάση τις ηλικίες τους
με θέματα όπως:
• Εικαστικά (Ζωγραφική- Κατασκευές)
• Μουσικοκινητική,
• Πειράματα,
• Κουζινομαγειρέματα,
• Ομαδικές δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα,
• Περιβαλλοντική αγωγή,
• Ατομικές δραστηριότητες,
• Παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων
της επόμενης ημέρας.
Εκτός των καθημερινών δραστηριοτήτων το Κ.Δ.Α.Π έχει τη δυνατότητα να
διοργανώνει ή και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα
προκειμένου να υπάρχει άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία ώστε να ενθαρρύνεται η
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Άρθρο 4- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «Γέλα Χαμογέλα», που βρίσκεται στην
Αμαλιάδα, στην οδό Ιπποκράτους 50, είναι συνολικού εμβαδού 147τ.μ., αποτελούμενο από
δύο αίθουσες απασχόλησης, το γραφείο των εκπαιδευτών και βοηθητικούς χώρους
(τουαλέτες, αποθήκη και διάδρομο). Πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Άρθρο 5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Στο ΚΔΑΠ «Γέλα Χαμογέλα» εγγράφονται παιδιά 5-12 ετών. Επίσης, εγγράφονται
παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, αντίστοιχης ηλικίας.
Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά
νοσήματα. Κατά την εγγραφή επιλέγονται πρώτα τα παιδιά ωφελούμενων γυναικών της
Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και ύστερα οι κενές θέσεις
καλύπτονται από παιδιά που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια της δομής.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
1. Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεμόνα του παιδιού,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει η ηλικία του
παιδιού,
3. Αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης,
4. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την καλή
σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
Β) Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
1. Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του
κηδεμόνα του παιδιού,
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού,
3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση
υγείας του παιδιού.

Άρθρο 6 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ΚΔΑΠ προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των
σχολείων της περιοχής. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση, από 13.30- 17.30 α΄ βάρδια και β΄
βάρδια 17.30-21.30 τον χειμώνα. Τα Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι, α΄ βάρδια 8.00-14.00
και β΄ βάρδια 14.00-16.00. Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες
και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος . Από 1η Αυγούστου μέχρι
και την 31η Αυγούστου (για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης).

Άρθρο 7 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργική
απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν κάθε φορά. Επίσης
απασχολείται και προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών. Το προσωπικό
υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο. Στο κέντρο δύναται να
απασχοληθούν μετά από αξιολόγηση των αναγκών και εξωτερικοί συνεργάτες
εξειδικευμένων ειδικοτήτων.
Ο διευθυντής ασκεί καθήκοντα εκπαιδευτικού πλέον των κύριων καθηκόντων του.
Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν
μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία
και έκφραση, θάρρος και θέληση. Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και
να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην
κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Το προσωπικό καθαριότητας –
βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του
Κέντρου. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το
ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην
εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να
φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Άρθρο 8 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Τον συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας του
Κέντρου αναλαμβάνει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία έχει συσταθεί με την
ΔΥ1δ/οικ.10024/1-6-01 ΦΕΚ 726 τ.Β κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθ. 18
του Ν.2503/97 ΦΕΚ 107 τ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9 – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
α) Βιβλίο συμβάντων,
β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών,
γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου.

Άρθρο 10 – Οικονομικοί Πόροι
Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», μετά από πλήρως τεκμηριωμένη απόφασή του και
η οποία θα είναι σύμφωνη με τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορεί
να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των
φιλοξενούμενων παιδιών. Σε περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να
γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των
αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφασή του το ΚΔΑΠ ορίζει τις περιπτώσεις
οικογενειών που μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς, ή
που θα καταβάλλουν αυτή μειωμένη.

Άρθρο 11 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν
έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Διευθυντή.

Η διευθύντρια

Αγγελική Παναγιωτάρα