Πειράματα: ο αποδοτικότερος τρόπος μάθησης για τα παιδιά


Στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Πριν από τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, έχουν φτιάξει στο μυαλό τους μία δική τους εκδοχή για τα φυσικά φαινόμενα η οποία αντικρούεται συνεχώς από τις «φυσικές αλήθειες» του δασκάλου και των σχολικών εγχειριδίων. Σημαντικός αρωγός στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον κόσμο, αποτελεί η έννοια της παρατήρησης, καθώς μπορεί να τους διδάξει τη μέθοδο να προσεγγίζουν τις φυσικές έννοιες με επιστημονικό τρόπο. Η παρατήρηση μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό και στην καθημερινότητα των παιδιών με την υλοποίηση των σχολικών πειραμάτων. Τα πειράματα με τη σειρά τους μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εκπαίδευσή τους, καθώς συνδυάζουν τη γνώση και την εφαρμογή της, εμπλουτίζοντας τη μάθηση με έναν διαδραστικό τρόπο διδασκαλίας. Τα οφέλη από την ενασχόληση των παιδιών με τα πειράματα είναι πολυάριθμα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των πειραμάτων τα παιδιά:

  • Αναπτύσσουν έντονο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες χωρίς να τους δημιουργείται η συνηθισμένη αποστροφή λόγω της αποστήθισης μεγάλου γνωστικού περιεχομένου.
  • Συνδέουν τις φυσικές επιστήμες με την καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, αν τα υλικά των πειραμάτων είναι εύκολα προσβάσιμα ή επικεντρώνονται σε ένα συνηθισμένο συμβάν, θα αρχίσουν να αντιστοιχούν τα όσα βλέπουν στα πειράματα με καταστάσεις που βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή.
  • Μέσω των πειραμάτων μαθαίνουν να κατανοούν τη γνώση με πολύ απλά λόγια. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να τη μεταλαμπαδεύσουν και σε άλλα άτομα όπως οι συμμαθητές τους ή η οικογένειά τους.
  • Αποκτούν ενεργό συμμετοχή στη μάθηση και δε γίνονται απλά αποδέκτες γνώσης, εκφράζοντας τις σκέψεις τους και εξάγοντας συμπεράσματα. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι τα πειράματα πολύ πιθανόν να τραβήξουν την προσοχή των μαθητών που δε συμμετέχουν αρκετά στις δραστηριότητες της τάξης, καθώς η παρατήρηση και η αλληλεπίδραση θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο μάθημα.
  • Αναπτύσσονται ψυχοκινητικά βελτιώνοντας τις χειρονακτικές τους ικανότητες και δεξιότητες.
  • Μπορούν να εκφράσουν τις κλίσεις τους και το ενδιαφέρον τους για έναν συγκεκριμένο κλάδο των φυσικών επιστημών, όπως είναι η αστροφυσική και γενικότερα να αναπτύξουν έντονη περιέργεια για το πώς και το γιατί συμβαίνουν διάφορα φυσικά φαινόμενα.
  • Βελτιώνουν τη συναισθηματική τους ανάπτυξη λόγω της θετικής στάσης που διαμορφώνουν για τις φυσικές επιστήμες, ενώ συγχρόνως αυξάνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους.
  • Μαθαίνουν να εκφράζονται καλύτερα στον γραπτό λόγο, εξαιτίας της έκθεσης ιδεών και της εξαγωγής συμπερασμάτων. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά αναπτύσσουν το λεξιλόγιο τους, σκέφτονται πολύπλευρα και βελτιώνουν τους τρόπους έκφρασης των απόψεων τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.